0756_3_Empreinte_White_Thalia_3 4 Kupa BH_Aviani_1000x1000