15420_7a_balcony-marlies-dekkers-dame-de-paris-aviani-copy